Αναστολή της νέας τιμολογιακής πολιτικής της Άργος ΑΕ, ζητάει η Επ. Ανταγωνισμού

Κατηγορία: Media

Νέα παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ζήτημα της διανομής του Τύπου.

Η ΕΑ, όπως αναμενόταν, ζητάει την αναστολή εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας διανομής Τύπου Αργος ΑΕ, “μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης”

Τα μέτρα αυτά είναι:

1) Να προχωρήσει η Άργος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης σε ανάκληση της εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής της στο σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, να αναρτήσει σε εμφανή θέση στο διαδικτυακό τόπο της την ανακλητική δήλωση και να την κοινοποιήσει σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

2) Να προσκομίσει η Άργος άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.

3) Να συνεχίσει να διανέμει έντυπο τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της.

4) Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων και να προτείνει εκ νέου, κατόπιν των διαπραγματεύσεων, τη νέα εμπορική πολιτική της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς διανομής τύπου και το κοινό συμφέρον αμφότερων των πλευρών (της Άργος και των εκδοτικών επιχειρήσεων). Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

5) Να οριστεί/ούν από την Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΑ εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες, για τη διάγνωση του κατά πόσο η νέα τιμολογιακή πολιτική της Άργος, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων των συναλλασσομένων μερών, σχετικά με τις παρεχόμενες προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες είναι «εύλογη» ή «δίκαιη».

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

typologies.gr