«Το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει ότι οι δικαιούχοι του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να λαμβάνουν άδεια διαμονής διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών η οποία είναι ανανεώσιμη, εκτός εάν επιτάσσουν διαφορετικά επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (άρθρο 24 της οδηγίας για την αναγνώριση 2011/95 / ΕΕ)», απάντησε η Κομισιόν σε ερώτημα σχετικά με το αν και κατά πόσο η πρόθεση των ελληνικών αρχών να παρέχουν άσυλο για τρία έτη, συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο.