Φόβοι για μαζικές εξώσεις πρώην ιδιοκτητών – δανειοληπτών.