Οι αρμοδιότητες του Γ. Γαμπρίτσου στην ΕΡΤ

Κατηγορία: Media

Στον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του διευθύνοντος συμβούλου Γιώργου Γαμπρίτσου και των στελεχών της εταιρείας προχώρησε το νέο ΔΣ της ΕΡΤ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει «επιπλέον των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον ιδρυτικό νόμο και το καταστατικό της εταιρείας» τη δυνατότητα να «διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου ή εξωδίκως, δίδοντας τις σχετικές εντολές για διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης» Ακόμη «εξουσιοδοτείται για την υπογραφή ενός γενικού δικαστικού πληρεξουσίου προς τους έμμισθους δικηγόρους της ΕΡΤ ΑΕ», ενώ «συγκροτεί την οικονομοτεχνική Επιτροπή, καθώς και τις Επιτροπές αξιολόγησης, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και μελετών της εταιρείας» και «διενεργεί κάθε πράξη τρέχουσας διαχείρισης της εταιρείας» κ.ά.

typologies.gr